Vergoeding van behandelingen

Psychologische zorg (generalistische basis GGZ) is opgenomen in de basisverzekering en wordt als zodanig vergoed. Echter, de Minister bepaalt welke zorg vergoed wordt uit het basispakket waarbij deze wordt geadviseerd door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). In algemene zin geldt dat alleen psychische stoornissen (zoals vermeld in het DSM-classificatiesysteem, bijvoorbeeld depressieve stoornis, angststoornis of cognitieve stoornis / dementie) worden gerekend tot verzekerde (GGZ) zorg. Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is dat u een verwijsbrief van uw huisarts nodig heeft waarin staat dat u bent doorverwezen naar de basis GGZ met een (vermoeden van een) DSM-stoornis.

Tarieven bij verzekerde zorg

De verzekerde zorg (die wordt vergoed vanuit de basisverzekering en wordt geleverd in verband met de aanwezigheid van een psychische stoornis) wordt geleverd in producten. Er bestaan 4 ‘prestaties’: Kort (maximaal 5 gesprekken), middellang (maximaal 8 gesprekken), intensief (maximaal 12 gesprekken) en chronisch. Er wordt niet in sessies gerekend, maar in prestaties. Deze worden vergoed uit de basisverzekering indien aan de voorwaarden is voldaan.

NZa – tarief  prestaties 2021 (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

CodeBehandeling/Product(Maximum)
aantal gesprekken
(Maximum)
Tarief
180001Kort1-5522,13 euro
180002Middel6-8885,01 euro
180003Intensief9-121434,96 euro
180004Chronisch9-121380,49 euro
180005Onvolledig behandeltraject1-2228,04 euro

Het weergegeven aantal gesprekken achter ieder product staat voor de gemiddelde behandelduur. De prijs voor ieder product is gebaseerd op deze gemiddelde behandeltijd. Gebruikt u van het ingezette product niet alle gesprekken, dan wordt toch altijd het bijbehorende eindtarief gerekend. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft tarieven vastgesteld voor deze zorgproducten.

Ponjee Psychologie heeft er bewust voor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Dit omdat Ponjee Psychologie zorg op maat wil kunnen leveren zonder dat daarbij een zorgverzekeraar mee bepaalt hoe deze zorg eruit moet zien. De kwaliteit van de zorg staat voorop waarbij ik niet gebonden wil zijn aan eisen en beperkingen die contracten met zorgverzekeraars met zich mee brengen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp klikt u dan op deze link www.contractvrijepsycholoog.nl 

Omdat Ponjee Psychologie geen contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars wordt het NZa-tarief gehanteerd (zie tabel hierboven). U kunt bij uw zorgverzekeraar opvragen welke tarieven zij vergoeden bij niet-gecontracteerde basis GGZ zorg. Afhankelijk van uw type basisverzekering krijgt u 60 tot 100% vergoed. Als u een restitutiepolis heeft afgesloten is dat 100%, in het geval van een naturapolis is dit minder dan 100%. Houdt u er dan dus rekening mee dat er een verschil kan ontstaan tussen de declaratie en de vergoeding. Dit verschil is voor eigen rekening.

Belangrijk om te weten: het wettelijk eigen risico wordt eerst aangesproken. Het bedrag van het verplichte eigen risico voor 2021 is door de overheid vastgesteld op €385,00.

Ponjee Psychologie hanteert een tarief van 90 euro per individueel gesprek (45 minuten)

Er worden geen extra kosten gerekend voor het feit ik aan huis kom (tot een afstand van 15 km).

Pas als het zorgproduct wordt afgesloten (einde van de behandeling), kan ik de eindnota opmaken die u vervolgens zelf indient bij uw zorgverzekeraar. Per gesprek krijgt u daarom een voorschotnota van €90,00 die u betaalt aan Ponjee Psychologie. Deze voorschotnota’s worden later verrekend met de eindnota.

Mochten de voorschotnota’s voor u een probleem opleveren dan is het mogelijk om een andere betalingsregeling te treffen. Bespreekt u dat dan voorafgaand aan de behandeling.

Tarieven bij onverzekerde zorg

Niet alle psychische klachten en/of problemen (zoals vermeld in het DSM-classificatiesysteem) vallen onder de verzekerde basiszorg. Er wordt dan niets vergoed en de kosten zijn voor eigen rekening. Dit wordt een onverzekerd product genoemd (OVP). Hierbij kunt u denken aan aanpassingsstoornissen (psychische klachten in reactie op stress en/of ingrijpende gebeurtenissen), rouwverwerking, levensfaseproblemen, neuropsychologisch onderzoek, specifieke angst (bijvoorbeeld angst voor een specifiek dier, vliegangst, en dergelijke), of iets anders dat u graag eens met een psycholoog zou willen bespreken

Voor bovenstaande psychische klachten en/of problemen wordt een tarief van €90,00 per individueel gesprek gerekend. Waarbij het gesprek 45 minuten duurt en er geen beperking is voor het aantal gesprekken. Voor een neuropsychologisch onderzoek (NPO) van 3 uur (inclusief overleg en het maken van een rapport) geldt een tarief van €270,00 in totaal.

Bij een enkele verzekeraar is er via een uitgebreide aanvullende verzekering toch een vergoeding voor deze zorg mogelijk. Daarom wordt geadviseerd om de polisvoorwaarden van de zorgverzekering zorgvuldig door te lezen met betrekking tot wat vergoed wordt.

CodePrestatie(Maximum) NZa tariefMijn tarief
198300Consult OVP niet-basispakketzorg114,41 euro90 euro

De kosten voor niet-verzekerde zorg worden maandelijks middels een factuur in rekening gebracht. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 2 weken.

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.
  2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd een consult van €60,00 bij u in rekening te brengen.
  3. De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
  4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte  van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  5. Bij niet-betalingen binnen 14 dagen na de vermelde factuurdatum volgt een betalingsherinnering.
  6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €40,00.
  8. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.